De Wet van het Karma

Inleidende onderwerpen in de Gnosis

Inleidende Studie tot de GNOSIS

 

                                

 

 

 

Er is een wet, die Karma heet. Het woord karma zelf betekent 'wet van oorzaak en gevolg'. Het is duidelijk, dat er geen oorzaak bestaat zonder gevolg, of gevolg zonder oorzaak.

De Wet van de Weegschaal, de geweldige Wet van het Karma, regeert de hele schepping. Elke oorzaak wordt een gevolg en elk gevolg veranderd in een nieuwe oorzaak.

De Wet der Vergelding is: alles wat men doet moet betaald worden. Wij zijn uitgerust met zelfbeschikking, met vrije wil en we kunnen doen en laten wat we zelf willen. Het is evenwel duidelijk, dat wij ons voor al onze daden moeten verantwoorden voor de Scheppende Intelligentie (God).

Elke goede of slechte handeling in ons leven brengt gevolgen met zich mee. De Wet van Oorzaak en Gevolg regeert de loop van ons leven en elk bestaan is het resultaat van het voorgaandebestaan.

Het is noodzakelijk dat wij de grondslagen en de werking van de Wet van het Karma leren kennen en volledig begrijpen om het schip van ons leven op positieve en constructieve wijze door de diverse stadia van het bestaan te loodsen.

Het Karma is een wet van vereffening en niet van wraak. Er zijn mensen, die dit beginsel verwarren met het determinisme of zelfs met het fatalisme, gelovend dat alles wat de mens overkomt in het leven onvermijdelijk is, een voorbeschikt noodlot.

Het is waar, dat de daden van de mens bepaalt worden door de erfelijkheid, de opvoeding (opleiding meegerekend) en het milieu. Maar het is ook waar, dat de mens over een vrije wil beschikt en zijn daden kan wijzigen: hij kan zijn karakter(her)opvoeden, hogere gewoontes ontwikkelen, zijn zwakheden bestrijden, zijn deugden sterken etc.

Het Karma is een geneesmiddel, dat ons wordt toegediend voorons eigen bestwil. Het is jammer, dat velen protesteren, lastertaal uitspreken, zichzelf verontschuldigen en rechtvaardigen op hardnekkige wijze en hun handen in onschuld wassen als Pilatus. Zij barsten nog liever, dan dat zij voor de eeuwige God buigen. Het verzet kan het Karma echter niet doen keren, integendeel: het wordt harder en strenger.

Wanneer iemand in deze wereld komt, brengt hij zijn eigen lot met zich mee. Sommigen worden geboren in een gouden wieg en anderen in ellende. Als iemand in zijn vorig bestaan gedood heeft, wordt hij nu zelf gedood, als iemand toen letsel toebracht aan anderen, wordt hij nu mishandeld, als wij in het vorige bestaan anderen beroofden, worden we nu zelf beroofd(15).

'Met de maat waarmee gij meet, zult gij wedergemeten worden’.

Wij eisen trouw van de echtgeno(o)t(e), terwijl wij zelf echtbrekers zijn geweest in het huidige of vorige bestaan. We vragen liefde, terwijl wij zelf onbarmhartig en wreed zijn geweest. Wij maken aanspraak op begrip, terwijl wij nooit begrip wisten op te brengen voor andermans standpunt.

Wij hunkeren naar onuitsprekelijk geluk, maar we hebben zelf veel leed en ellende veroorzaakt door de eeuwen heen. Wij zouden in een schitterend paleis geboren willen worden, omringd door al het mogelijke gerief, maar hoe vaak hebben we onze kinderen zelf geen tehuis en schoonheid geboden in onze talloze levens?

We protesteren tegen onze beledigers, terwijl wij anderen ook hebben beledigd. Wij willen dat onze kinderen ons gehoorzamen, terwijl wij onze ouders niet wisten te gehoorzamen. Vuige laster is ons een doorn in het oog, maar hoeveel leed hebben we anderen niet aangedaan met onze lasterpraat. Kwaadsprekerij veroorzaakt afkeer bij ons, wij kunnen het niet uitstaan, dat anderen over ons roddelen, maar hebben wij niet zelf geroddeld en kwaadgesproken van de naaste medemens en hem het leven zuurgemaakt?

Wij eisen altijd wat wij niet hebben gegeven. In al onze voorgaande levens hebben wij ons wellicht van onze slechte kantdoen kennen en verdienen dus hetzelfde terug te ontvangen. Maar toch veronderstellen wij dat we steeds op het beste aanspraak kunnen maken.

Gelukkig zijn GERECHTIGHEID en BARMHARTIGHEID de twee steunpilaren van de Universele Blanke Broederschap. Gerechtigheid zonder barmhartigheid is tiranniek! Barmhartigheid zonder gerechtigheid is welbehagen en medeplichtigheid met het kwaad. Het Karma is voor verhandeling vatbaar, het is bespreekbaar. Waarschijnlijk zal dit gegeven velen verwonderen.

Vele pseudo-occultisten zijn heel pessimistisch gestemd wat betreft de Wet van Oorzaak en Gevolg. Zij verkeren in de waan, dat dit beginsel op mechanische-, automatische- en meedogenloze wijze werkt. De geleerden zijn van mening, dat de Wet onmogelijk gewijzigd kan worden. Dit is toch wel het geval!

Als de Wet van Oorzaak en Gevolg -de Nemesis16 van het bestaan- niet te verhandelen was, waar zou de Goddelijke Barmhartigheid dan blijven?

Wij kunnen immers geen wrede Godheid accepteren. De 'Werkelijkheid^, de volledige volmaaktheid die bij zovele namen genoemd wordt, zoals TAO, AOEM, INRI, SEIN, ALLAH, BRAHMA, GOD en noem maar op, kan onmogelijk wreed, onbarmhartig of tiranniek zijn. Daarom al moet het Karma voor verhandeling vatbaar zijn(16).

Het is mogelijk om ons eigen lot te wijzigen, want 'hogere' wetten schakelen de 'lagere' uit. Als de oorzaak wordt gewijzigd, verandert het gevolg ook.

'De leeuw van de Wet moet bestreden worden met de Weegschaal’, zo luidt een esoterisch gezegde, dat we als volgt kunnen verklaren: als wij in het ene bekken van de weegschaal onze goede daden plaatsen en in de andere de slechte, dan kan de weegschaal in evenwicht zijn. Wegen de slechte daden echter meer, dan moeten wij daar meer goede werken tegenover (gaan) stellen om de weegschaal weer in ons voordeel te doen gaan. Zo wordt het Karma vereffend.

In de esoterie zegt men ook: 'Verricht goede daden en werken, opdat u uw schulden kunt betalen!’ En ook: ‘Denk eraan, dat u niet alleen met pijn kunt betalen, maar ook met goede werken’. Nu zult u beter begrijpen, waarom het verrichten van goede werken zo wonderbaarlijk is. Juist denken, juist voelen en juist handelen is ongetwijfeld het beste wat we kunnen doen.

Men kan beter nooit tegen het Karma protesteren: het belangrijkste is het te leren verhandelen. Ongelukkigerwijze is het eerste wat de mensen doen, als ze in de ellende zijn geraakt, hun handen in onschuld te wassen als Pilatus, ontkennen dat ze iets kwaad zouden hebben gedaan, zij gaan ervan uit, dat ze onschuldig zijn, dat zij doodgoeie lieden zijn die geen mugkwaad hebben gedaan.

Zij, die in de ellende zitten, doen er goed aan hun gedrag te herzien, zichzelf te beschuldigen, zichzelf in de beklaagdenbank te zetten, al is het maar voor een kort ogenblik. Het is zaak, dat zij- na diepgaand onderzoek- hun gedragslijn wijzigen.

Als zij, die in ellende verkeren, de deugd (meer) gingen beoefenen, als zij hun barmhartigheid vermenigvuldigden, als zijvoor de voile honderd procent voorkomend en vreedzaam werden, dan staat het vast, dat zij de oorzaak van hun ellende zouden wijzigen en daarmee de gevolgen!

Het is echter onmogelijk om een gevolg te wijzigen, alvorens de oorzaak ervan grondig te hebben veranderd, want zoals we reeds naar voren hebben gebracht, bestaat er geen gevolg zonder oorzaak of oorzaak zonder gevolg.

Men moet altijd voor de mensheid werken, met oneindige liefde en zonder winstbejag. Zo kunnen wij de slechte oorzaken van onze huidige slechte omstandigheden radicaal wijzigen.

Het staat vast, dat de oorzaken van ellende en behoeftigheidgezocht dienen te worden in de drankzucht, in de ontucht en inde gewelddadigheid, in de echtbreuk, in de verspilling, in de gierigheid enz.

Wilt u gezond worden? Maak anderen gezond! Help hen aan de nodige geneeskundige behandeling, medicijnen enz. Is een familielid onrechtvaardig in de gevangenis beland? Werk dan aan vrijheid van anderen, die ook onrechtvaardig worden behandeld. Lijdt u honger? Deel uw boterham met iemand, die er slechter aan toe is, dan uzelf.

Veel personen lijden en ze denken alleen aan hun eigen leed. Ze wensen beterschap voor zichzelf alleen, maar zij denken nauwelijks aan andermans leed, zij denken er in de verste verte niet aan, om de naaste uit de ellende te helpen. Dit soort egoïsme leidt echter tot niets, behalve dan, dat hun eigenleed erger wordt.

Verder met deel 2 van 3.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 10. De Wet van het Karma.

 

Deel 1 van 3