Het Nieuwe Tijdperk Aquarius

Inleidende onderwerpen in de Gnosis

Inleidende Studie tot de GNOSIS

 

                                

 

 

 

 

HET NIEUWE TIJDPERK AQUARIUSHet Nieuwe Tijdperk1.jpg

TOESTAND OP HET MOMENT VAN DE GROOTSTE
BENADERING VAN HERKOLUBUS

 

Links het zonnestelsel Thylar. Herkolubus is de zesde planeet
van dat stelsel.

Rechts ons zonnestelsel, in de esoterie bekend onder de naam
"ORS" (eigenlijk de naam van onze zon). Zichtbaar zijn ook
(van boven naar beneden): Jupiter met vier van zijn manen,
Mars met zijn twee namen Fobos en Deimos, de Aarde met de Maan en Uranus.

 

In dit Aquarius-tijdperk is de Gnosis ongetwijfeld een grote leegte komen vullen. Uit naam van de Waarheid moet ik u zeggen, dat het nieuwe Tijdperk van Aquarius precies op 4 februari van het jaar 1962 begon, tussen twee en drie uur in de middag (Mexicaanse tijd). Toen was er in het sterrenbeeld Waterman een opstopping van het hemelverkeer. De sterrenwachten van alle landen op aarde hebben deze gebeurtenis kunnen observeren. Het is bekend geworden in de vier windstreken van de wereld. Het werd door de observatoria van Palomar in de Verenigde Staten, van Manilla, van Londen enz. gezien.

Het gaat niet om een bericht zonder documentatie. Deze gebeurtenis was in werkelijkheid een concrete zaak, die heel nauwkeurig door de officiële wetenschap werd geobserveerd.

De planeten van ons Zonnestelsel zijn in het hoogste conclaaf bijeengekomen, precies onder het sterrenbeeld van Aquarius. Als gevolg daarvan begon toen het tijdperk van Aquarius, het Nieuwe Tijdperk.

Het is echter noodzakelijk te weten, dat de laatste impulsen van de Vissen nog te merken zijn, trachtend zich te vermengen met de morgenstond van Aquarius. Er is een zeker mengsel van beide stromingen, van de ene die wegkwijnt en de andere die in opkomst is, van het oude en het nieuwe, van wat al in verval is en wat naar revolutie smaakt. Naarmate de tijd vordert zal het Aquarius-tijdperk zich steeds meer en meer doen gelden.

Zoals wel duidelijk zal zijn, brengt dit tijdperk grote gebeurtenissen mee. Als wij het sterrenbeeld Aquarius nauwkeurig bekijken, zullen we zien, dat het door twee planeten wordt geregeerd. De eerste van die twee is URANUS. Dit is een revolutionaire planeet, voor 100% catastrofaal. De tweede is SATURNUS, deze wereld wordt door de alchemisten uitgebeeld door de zwarte raaf, de dood. Dit betekent in feite de terugkeer naar de oorsprong, naar de primitieve oer-chaos. Goden en mensen weten dit.

Tegenover het sterrenbeeld Waterman bevindt zich het sterrenbeeld Leeuw. Het is duidelijk, dat de Leeuw een teken van het Vuur is. Zonder enige twijfel treedt de Leeuw van de Wet(24) een schandelijke mensheid tegemoet, die bij wijze van spreken rijp is voor het laatste Karma, voor de uiteindelijke bestraffing.

Laten wij de stand van de beide sterrenbeelden goed bekijken: in het ene vinden we water, in het andere vuur. We weten maar al te goed, dat in de loop van de wereldgeschiedenis, het vuur en het water elkaar het lot van deze wereld hebben betwist, steeds weer opnieuw.

Zoals er een Aards Jaar bestaat, zo bestaat er zonder twijfel ook een Siderisch Jaar. Het Aardse Jaar is de reis van de aarde om de Zon. Het Siderisch Jaar is de reis van ons Zonnestelsel om de dierenriem (de Zodiak). Ons Zonnestelsel begon zijn huidige reis onder het sterrenteken Waterman na de grote Zondvloed, die niets anders was dan het verzinken van het continent Atlantis in de onstuimige golven van de Oceaan, die nu zijn naam draagt.

Op het tijdstip, dat de nieuwe reis begon, begon ook de nieuwe mensheid (vijfde wortel- of oerras), de onze. De Atlanten kwamen om, maar het Arische Ras ontstond op hetzelfde moment dat het Zonnestelsel zijn nieuwe reis om de dierenriem begon.

Ik herhaal: Deze nieuwe reis begon onder het sterrenteken Aquarius. Zoals er een Aards Jaar is, zo is er ook een Siderisch Jaar.

Het Zonnestelsel is al bezig zijn reis om de Zodiak te voltooien. Hij is juist naar het sterrenbeeld Aquarius teruggekeerd en aan het einde van de reis zal er ongetwijfeld een grote catastrofe moeten plaatsvinden.

Er zijn Kosmische verschijnselen, die buitengewoon zijn. Zoals het Zonnestelsel om de hele Dierenriem heen reist totdat het op zijn oorspronkelijke uitgangspositie is teruggekeerd, zo is er ook een wereld, een reusachtige planeet, die een rol speelt in de hemelse mechaniek. Ik bedoel nadrukkelijk de planeet HERKOLUBUS. Het is een enorme wereld, zes maal zo groot als JUPITER, de reus van ons Zonnestelsel.

HERKOLUBUS heeft een enorme baan, hij behoort tot een ander Zonnestelsel, dat THYLAR heet. Het systeem nadert ons Zonnestelsel op een gevaarlijke manier en wat HERKOLUBUS betreft, deze reist in zijn baan in de richting van de aarde. Hij bevindt zich al binnen het bereik van de telescopen. Bij onze Gnostische Vereniging in Mexicostad hebben wij een hemelkaart, die gevonden werd in een hemerotheek(25). Het gaat dus niet om een simpele hypothese, maar om een feit waarvan de astronomen op de hoogte zijn. Er is op de hele wereld geen sterrenwacht, waar de zaak HERKOLUBUS onbekend is.

Wanneer deze reusachtig grote planeet teveel zal zijn genaderd, zullen er op onze aarde buitengewone gebeurtenissen plaatsvinden. Het spreekt vanzelf dat die enorme massa, HERKOLUBUS geheten, een geweldige magnetische kracht heeft. Daardoor zal hij het vloeibare vuur in het binnenste van de aarde aantrekken. Dan zullen er overal vulkanen ontstaan, waarvan uitbarstingen altijd vergezeld gaan van hevige aardbevingen.

Onze voorvaderen van Anahuac(26) zeiden het volgende, doelend op ons (de mensen van het Vijfde Ras of huidige mensheid):

'De kinderen van de vijfde Zon zullen door het vuur en aardbevingen omkomen.'

Dit zal een feit worden met de komst van HERKOLUBUS. Het staat vast, dat de grote universele brand zal komen, zoals voorzegd door de grootste waarzeggers: Johannes de ziener van Patmos, Jezus van Nazareth de grote Kabyr, de Profeet Daniël, Nostradamus enz.

De aankomst van HERKOLUBUS zal een golf van angst in de wereld doen ontstaan. Nostradamus beweert met nadruk, dat deze hemelreus op klaarlichte dag zichtbaar zal zijn, dat hij tussen de aarde en de Maan zal komen te staan, waardoor er -naar hij meent- een grote verduistering zal plaatsvinden, een totale verduistering.

Welnu, omdat de massa van de planeet HERKOLUBUS zo verschrikkelijk groot is, is het duidelijk, dat deze het vloeibare vuur van het binnenste der aarde naar de oppervlakte zal trekken. Hierdoor zullen er overal vulkanen moeten losbarsten. Maar het allerergste is, dat het ontstaan van iedere nieuwe vulkaan gepaard gaat met verschrikkelijke aardbevingen. Het zal u dus niet verwonderen, dat grote wereldsteden zullen instorten, tot as vervallen: New York, Parijs, Londen, Buenos Aires, enz.

Wanneer HERKOLUBUS de baan van de aarde het dichtst zijn genaderd, zal de aardas zonder twijfel omslaan en kantelen ('kapseizen’). Dan zullen de zeeën van bedding verwisselen. De huidige continenten zullen in de Oceaan verzinken. Op die dag zal de hele aarde tot de oorspronkelijke oer-chaos zijn teruggekeerd, zoals men kan concluderen bij het bestuderen van het sterrenbeeld Waterman.

Deze terugkeer naar de chaos is noodzakelijk, zodat uit de bodem van de Oceanen ‘nieuwe hemelen en een nieuwe aarde' kunnen ontstaan, zoals de Apostel Petrus heeft gezegd. Het is op zijn plaats nu de tweede brief van Petrus aan te halen, waarin hij zegt:

‘(...) de elementen zullen brandend vergaan en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden’. (II Petrus 3:10)

Paulus van Tarsus zegt ook, dat er ‘nieuwe hemelen en een nieuwe aarde’ zal zijn en hetzelfde zegt de helderziende van Patmos (Johannes).

Verder met deel 2 van 4.

 

 

 

 

Hoofdstuk 14. Het Nieuwe Tijdperk Aquarius.

 

Deel 1 van 4