Drie soorten relaties in het Leven

Inleidende onderwerpen in de Gnosis

Inleidende Studie tot de GNOSIS

 

áááááááááá áááááááááá áááááááááá

 

 

 

De Gnosis heeft een doel: de totale ontwikkeling van de latente mogelijkheden in de mens. De Gnostische Beweging wijst op een weg om dit te bereiken: de Bewustzijnsrevolutie. Op dit revolutionaire Pad dien je een volmaakt evenwicht te houden tussen de buitenwereld, het lichaam en je binnenwereld. Het is van belang om stil te staan bij de relaties van de mens met deze drie werelden.

De gnostische student moet een uitstekende wereldburger zijn, nuttig voor de wereld, voor de maatschappij en voor de medemens. Dit is het fundament, de basis om nuttig te worden voorde Kosmos. De gnostische student moet ook zijn lichaam leren kennen zoals een musicus zijn instrument, om er de mooiste klanken uit te kunnen halen. Voor het dagelijks leven zijn deze twee aspecten voldoende, maar de gnostische student dient bovendien zijn weg te leren vinden in de binnenwereld, precies zoals hij heeft leren staan en gaan in de fysieke wereld en inde samenleving.

We bestuderen de drie soorten relaties een voor een, maar we dienen daarbij te beseffen, dat ze in de praktijk van het dagelijks leven een geheel vormen, in elkaar overlopen en elkaar wederzijds be´nvloeden.

Bijna iedereen weet hoe belangrijk het is om goede relaties aan te knopen met de buitenwereld en met het lichaam. Het belang van de relatie van de mens met zijn eigen binnenwereld is voor de meeste mensen minder vanzelfsprekend. Heel veel mensen weten nauwelijks af van het bestaan van de relatie met hunbinnenwereld of verwaarlozen deze volledig.

Er goede relaties op na houden met de drie werelden, daar gaat het om. Iets is "goed" als het op zijn plaats is en "slecht"als het op de verkeerde plek is. Water en vuur zijn zeer nuttig en waardevol, maar ze zijn alleen goed zo lang ze op hun juiste plaats blijven. Wanneer het vuur het huis in de as legt en het water het land overstroomt, zijn ze slecht, want dan zijn ze niet meer op hun plaats. Hetzelfde geldt voor de drie soorten relaties.

De relatie met de buitenwereld

In het leven hebben we te maken met de Natuur om ons heen en met de maatschappij. Bij "natuur" moeten we denken aan zaken als klimaat (weersgesteldheid), milieu(vervuiling) en natuurrampen, maar ook met dingen als kleding, huisvesting, enz. Bij "maatschappij" gaat het om de invloeden van mensen op elkaar, hun manier van omgaan met elkaar, hun gewoontes, wetten, rechten en plichten, familiebanden, werk, studie, mode, sport, kunst, religie, politiek, oorlog, enz.

We leven op een aardbol en we maken deel uit van een maatschappij. Dan hebben we direct of indirect met al deze dingen te maken. Als je niet goed weet om te gaan met deze zaken krijg je problemen, die de kwaliteit van je leven kunnen aantasten op elk van de drie gebieden.

De relatie met het lichaam

Het lichaam is het meest waardevolle bezit van de mens in de fysieke wereld. Het lichaam is de deur tussen de binnen en de buitenwereld. Het is dan ook onze verantwoording om het lichaam zo goed mogelijk te onderhouden. Slechte relaties met het lichaam zijn de oorzaak van veel ziektes en problemen. Als je lichaam niet in orde is, kun je je taak in de buitenwereldminder goed vervullen. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor je ontwikkeling in de binnenwereld.

De relatie met de binnenwereld

In de binnenwereld van de mens leven zijn gedachten, gevoelens, emoties, angsten, begeerten, enz. Het lijkt ongelooflijk, maar een mens leeft meer in zijn binnen- dan in de buitenwereld. In onze eigen binnenwereld treffen we ook de Essentie (de Prins uit vele verhalen, die de ziel voorstelt, strijdend voor zijn ontplooiing), de slapende Prinses (zinnebeeld van het Bewustzijn-Geweten) en het Zijn (Godsvonk).

De Essentie bezit tal van gaven en vermogens, maar in het dagelijks leven blijkt vaak, dat wij mensen geen gebruik kunnen maken van die gaven, juist als wij ze hard nodig hebben. Dan lijden de mensen door het gemis aan Inzicht en Verlichting. De oorzaak hiervan moet gezocht worden in de slechte relaties die wij er op na houden met onze binnenwereld.

De verbetering van deze relaties is een mogelijkheid die verloren gaat wanneer wij niet revolutionair genoeg zijn om die te benutten. Het is een geduldig werk dat in stappen plaatsvindt. De belangrijkste hiervan zijn:

1. Leren kijken naar jezelf, altijd en overal.

2. Regelmatig terugblikken om een balans op te maken van onze positieve en van onze negatieve kenmerken, of een correcte visie te verkrijgen van onze sterke en zwakke kanten. Pas dan kunnen we bepalen welk aspect ons het meeste hindert.

3. Wanneer je te weten bent gekomen wat je zwakste aspect is, dien je er ook aan te "werken" (onderzoeken, bestuderen) tot je het helemaal hebt begrepen: hoe het is ontstaan, hoe het zich heeft ontwikkeld, onder welke omstandigheden het naar voren komt, welke gevolgen het heeft voor jezelf en voor andere mensen, enz.

4. Als je een zwakke kant van jezelf hebt begrepen, kun je het verpulveren met behulp van het Levensvuur in jezelf. Zo komt meer Bewustzijn vrij, zo verbeter je de relaties met je innerlijk Zijn. Wij noemen dit Levensvuur de innerlijke God-Moeder, maar het is geen vrouw, maar een kracht die het sterkst voelbaar is in de Liefde en Seksualiteit.

 

 

 

 

Hoofdstuk 17. Drie soorten relaties in het Leven.