De drie factoren van de Bewustzijnsrevolutie

Inleidende onderwerpen in de Gnosis

Inleidende Studie tot de GNOSIS

 

                                

 

 

 

Velen denken dat de geestelijke ontplooiing mogelijk is doormiddel van de Evolutie. Maar als dat zo was, zouden er zich dagelijks honderden geestelijk ontwikkelde mensen aanmelden of zouden alle mensen op aarde al ontwikkeld zijn. De waarheid is echter anders: er zijn op aarde weinig mensen die hun geestelijke ontwikkeling hebben bereikt. De Evolutie kan geen hogere mensen voortbrengen, want de geestelijke ontwikkeling is geen automatisme.

Nep-ingewijden zijn er veel, maar dat zijn geen 'hogere' mensen. Er zijn mensen die een of andere gave bezitten en ermee spelen, spektakels opvoeren, de medemens tegen betaling helpen of zelfs uitbuiten, enz., maar dat zijn evenmin ware meesters. De 'hogere' mens moet in ons gevormd en geboren worden, precies zoals uit de pop een prachtige vlinder kan komen.

Groei is alleen mogelijk door middel van een geweldige Bewustzijnsrevolutie (lees: re-evolutie, tweede evolutie) in jezelf en tegen jezelf, dat wil zeggen tegen de dierlijke natuur (de‘Ikken') in jezelf. Zolang iemand deze ‘re-evolutie' niet ontketent in zichzelf, zal hij niet werkelijk vooruitgaan op het Pad van de geestelijke ontwikkeling.

Een mens is vrij om van zijn leven te maken wat hij wil, maar als hij de Bewustzijnsrevolutie achterwege laat, doet hij in feite afstand van zijn innerlijke ontwikkeling. Velen spelevaren op de zee van de esoterische leringen, maar daar blijft het jammergenoeg bij. Aan het eind van de levensrit staan ze met lege handen.

De Bewustzijnsrevolutie kan worden samengevat in drie hoofdzaken of aspecten. Deze les is een eerste verkenning van deze drie ‘factoren van de Bewustzijnsrevolutie’:

1. Bestuderen en afbreken van het negatieve in jezelf,

2. Benutten van je levenskrachten om "de kleren" van de hogere mens te maken,

3. De medemens dienen, de ontwikkeling die je bereikt in dienst van de medemens stellen.

Soms vragen de mensen zich af, waarom precies drie factoren. De reden is de volgende: deze drie factoren zijn een perfecte samenvatting van al die tientallen en honderden werktechnieken die er bestaan op het gebied van de innerlijke ontwikkeling, maar laat je een van de drie weg, dan is de leer onvolledig.

Het belang van de drie factoren van de Bewustzijnsrevolutie dringt zich aan ons op, wanneer wij de tegengestelde polen ervan onder ogen zien:

1. Versterken van egoďsme, haat, hebzucht, angst, begeerten, slechte gewoontes, vooroordelen, afgunst, etc.

2. Verspillen en misbruiken van de levenskracht, de kracht van liefde en seksualiteit en

3. De medemens uitbuiten en benadelen, met goede of met kwade bedoelingen.

EERSTE FACTOR: AFBREKEN VAN JE EIGEN "IKKEN"

In ieder van ons, in onze psyche, is er een heleboel dat we kunnen missen. Ontwikkelen is in de eerste plaats het afleggen van het overbodige, het zich ontdoen van wikkels (ont-wikkel), het wegstrijken van de plooien (ont-plooien).

Iedereen heeft tegenwoordig de mond vol over de milieuvervuiling. Ook wij hebben het erover gehad in de voorgaande lessen. Maar laten we nu vooral beseffen, dat de geestelijke vervuiling van de mens net zo erg is als de vervuiling van de uiterlijke Natuur. Helaas zijn er op dit gebied geen actiegroepen: je staat als mens alleen tegen alles wat je geestelijke groei belemmert.

Aan de buitenkant is de mens een, maar aan de binnenkant is de mens "velen": in ieder mens leven er honderden en duizenden "ikken". Elk "ikje" is een begeerte, een angst, een slechte gewoonte, een vooroordeel, een fobie, een negatieve gedachte of emotie, haat, wrok, egoďsme en noem maar op.

Deze gedachte is heel revolutionair en moeilijk om te begrijpen. Accepteren of afwijzen kost geen moeite, maar begrip is alleen mogelijk door systematisch naar jezelf te kijken. Observeer alle tegenstrijdigheden in je leven, alle veranderingen die zich in ijltempo voltrekken in je geest. Dat zijn je eigen "ikken". Je hoeft niet helderziend te zijn om ze te"voelen" of te "zien". Probeer ze te schouwen, gade te slaan, te volgen.

Als je blij bent, ben je een heel andere persoon dan wanneer je verdrietig of kwaad bent. De verliefde persoon die vandaag trouw zweert aan zijn geliefde is een heel andere "ik" dan de persoon die later ruzie maakt en de geliefde in de steek laat. De ene "ik" is in staat om een eed af te leggen, terwijl een ander "ik" geen enkel probleem heeft om het gegeven woord te verbreken. De ene "Ik" zweert eeuwige trouw aan een zaak, maar een ander "Ik" zoekt zijn heil in andere idealen, "loopt over"en pleegt wellicht zelfs verraad. Dit zijn de harde feiten van het leven.

De tegenstellingen van het leven hebben een enkele oorzaak: de talloze "ikken" in ieder van ons. Deze situatie hoeft echter niet zo te blijven. Een mens kan veranderen. Je kunt je eigen "Ikken" leren kennen en zelfs afbreken, maar je moet het zelf willen en je moet weten hoe. Over het "willen" kunt u alleen bij uzelf te rade gaan. Met betrekking tot het "hoe" kunnen wij op de belangrijkste stappen in dit werk wijzen:

1. ONTDEKKEN. Eerst moet je waarnemen, dit is objectief en eerlijk kijken naar jezelf om je "ikken" te ontdekken en te leren kennen: hoe reageer je in een bepaalde situatie, welke gedachten en gevoelens komen dan naar voren. Dit kun je altijd en overal doen, tijdens de bedrijven van het dagelijks leven door. Op gezette tijden, bijvoorbeeld aan het einde van de dag, blik je terug: je maakt een balans op van je vorderingen in het werk van de Zelfwaarneming. Wat heb je ontdekt, welke "ikken" heb je herkend achter je reacties, gedachten en emoties?

2. BEGRIJPEN. Bij deze stap moet je een enkele "ik" onder de loep nemen. Dit dien je op gezette tijden te doen en met dezelfde "Ik" doorgaan totdat je hem volkomen begrepen hebt. Hoe vaak heb je hem herkend? Onder welke omstandigheden? Zijn er overeenkomsten tussen de verschillende taferelen? Kijk naar het verleden en probeer te ontdekken wanneer die "ik" is ontstaan en hoe hij zich ontwikkeld heeft. Wat voor gevolgen heeft hij gehad in jou leven en in dat van anderen? Wil je verder gaan met deze "ik"? Stel je je verantwoordelijk voor zijn doen en laten?

3. AFBREKEN. Als je een "Ik" volkomen begrepen hebt, leg je hem voor aan het goddelijke in jezelf, het Levensvuur dat vele volkeren God-Moeder hebben genoemd. Het is nodig om deze 'hogere kracht’ in te schakelen, omdat het verstand zelf geen "Ikken" kan afbreken (38). Het verstand kan een "Ik" bestuderen, onderzoeken en min of meer begrijpen, het Levensvuur verteert en breekt af. Zo wordt een ‘Ik’ in Bewustzijn-Geweten omgevormd. Je kunt een beroep doen op het Levensvuur met je eigen woorden. Er zijn geen speciale formules hiervoor.

TWEEDE FACTOR: SUBLIMEREN VAN JE LEVENSKRACHT

De Levenskracht is de kracht die de mens op de aarde heeft geplaatst. Het is de enige kracht die de mens naar een hoger niveau van Zijn kan tillen. De Levenskracht is dezelfde kracht van de Liefde en de Seksualiteit.

De normale gang van zaken is dat de mens zijn levenskrachten verspilt in nutteloze zaken of zelfs misbruikt om dierlijke begeerten te bevredigen. Dit is niet vreemd. Het opmerkelijke is, dat sommigen het hogere (blijven) zoeken. De mens is immers vrij in zijn keus. Het is zijn goed recht om het ene of het andere te kiezen.

Met zijn levenskrachten kan de mens op verschillende manieren scheppen:

1. Voor "leven en dood".

2. Voor "de tweede dood" (de mislukking).

3. Voor het "eeuwig (hoger) leven".

Scheppen voor "leven en dood" doelt op de voortplanting, dat wil zeggen het verwekken van kinderen. Elk schepsel dat geboren wordt en in het leven komt, zal ook ooit sterven. Daarom noemen we het "scheppen voor leven en dood". Zo is de natuur.

De voortplanting is de ‘natuurlijke’ functie van de seksualiteit.

Scheppen voor "de tweede dood" doelt op het scheppen van nieuwe "Ikken". De mens went dagelijks zijn Levenskracht aan om begeerten, dierlijke hartstochten, haatgevoelens, vooroordelen, angsten, slechte gewoontes, hebzucht en afgunst, enz. in het leven te roepen. Deze wanschepping kan op twee manieren beëindigd worden:

· door het vrijwillig afbreken van de "Ikken" (de zogeheten "mystieke dood") of

· door de onvrijwillige afdaling in de onderwereld (de zogenaamde Tweede Dood").

Het scheppen voor de mislukking gebeurt meestal op onbewustewijze. De mens is zich niet bewust van zijn scheppende vermogens. De mens is onwetend van een "ideoplastisch(39)" vermogen" in zijn onderbuik (in de zonnevlecht). Elk beeld en elke gedachte of gevoel waarmee we ons identificeren kan door middel van het ideoplastisch vermogen onmiddellijk uitkristalliseren tot een nieuwe "Ik" in onze binnenwereld. Hiervoor gebruikt dit vermogen de Levenskracht, precies zoals een kind boetseerklei gebruikt om een pop te maken.

 

    Verder met deel 2 van 2

 

Hoofdstuk 19. De drie factoren van de Bewustzijnsrevolutie.

 

Deel 1 van 2