Voorwoord

Inleidende onderwerpen in de Gnosis

Inleidende Studie tot de GNOSIS

 

                                

 

 

 

 

Geachte lezer,

De Gnosis heeft aan vrijwel iedereen iets te bieden, ja, heel veel zelfs, of men nu wetenschappelijk, kunstzinnig, filosofisch, gelovig of septisch is ingesteld of aangelegd.

Gnosis is geen technologische wetenschap, maar leert wel de wetenschappelijke formules voor de ontwikkeling van de oneindige mogelijkheden, die besloten zijn in de mens.

De Gnosis is geen vakopleiding op het gebied van de kunst, maar leert wel de levenskunst van het waardig bestaan in evenwicht met natuur en kosmos en in harmonie met de buiten- en met de binnenwereld.

De Gnosis is geen filosofie, maar leert wel de weg naar de Wijsheid en de Waarheid, op deze Weg leer je zelf de mysteries van Leven en Kosmos te onderzoeken, te ondervinden en te beleven.

De Gnosis is geen godsdienst of religie1, maar leert wel hoe het individu mens zich kan ontwikkelen om zijn plaats in de Kosmos in te nemen en te versmelten met het Al, daarbij zijn individualiteit behoudend.

Wetenschap, Kunst, Filosofie en Religie worden verenigd in de Gnosis, want als iemand zich beperkt tot de Wetenschap, vervalt hij heel snel in dogmatisch en uitzichtloos materialisme. Beperkt iemand zich tot de Filosofie, dan wordt hij een onbuigzame en steriele theoreticus. Bedrijft iemand alleen de Kunst, dan vervalt hij in kitsch. Beoefent iemand alleen de Religie, dan vervalt hij in religieus dogmatisme en fanatisme.

De Gnostische Psychologie is de vijfde discipline die eenheid verschaft aan de eerste vier. De Psychologie is de studie van de oneindige mogelijkheden in de psyche (ziel, geest) van de mens en de ontwikkeling ervan.

Er zijn veel mensen op aarde, die hun hele leven wijden aan het onderzoeken van de leefwijze van een dier- of plantensoort,  een natuurverschijnsel of -wet,  een maatschappelijke ontwikkeling, een ziekte, enz. Het is goed dat deze mensen er zijn en het lijdt geen twijfel dat zij de mensheid grote diensten kunnen bewijzen, maar als hun kennis niet in evenwicht is met de kosmische wetten, kunnen ze ook veel rampen ontketenen op aarde.

Er zijn zelfs mensen die onderzoeken waarom anderen zich op het geestelijke pad begeven en hun innerlijke mogelijkheden proberen te ontwikkelen. Maar wat bereik je met al die wetenswaardigheden, als je je eigen innerlijke mogelijkheden niet onderzoekt en ontwikkelt?

Onze wereld heeft mensen nodig met een breder en dieper inzicht. Alleen met zulke mensen kan een uitweg worden gevonden voor de ingewikkelde vraagstukken die het leven bemoeilijken en bedreigen. Wetenschap en verstandelijke kennis alleen, of alleen Kunst, of alleen Filosofie of Religie, kunnen geen betere samenleving scheppen. Dat heeft de geschiedenis reeds vaak bewezen.

De problemen waarmee de mensheid worstelt zijn immers geen toeval. Oorlog, hebzucht, afgunst, criminaliteit, drugs- en alcoholmisbruik enz., staan niet los van de mens, van de maatschappij of van de beschaving, maar zijn er een integraal deel van. Deze en andere wantoestanden op aarde zijn de ware spiegel van de beschaving, van de samenleving en van de mens.

De spiraal van geweld, ontaarding en vernietiging kan doorbroken worden. Veranderingen aan de buitenkant kunnen dit echter niet bereiken. De ware verandering komt van binnen, van de kern. De kern van de samenleving is het individu.

Wanneer er individuen zijn, die een ommekeer teweeg brengen in hun psyche en in hun ziel, wanneer er mensen zijn die een ware Bewustzijnsrevolutie ontketenen in zichzelf en de onzichtbare drijfveren van oorlog en hebzucht, van angst en afhankelijkheid, van machtswellust en dierlijke begeerte uit hun psyche bannen, begint de maatschappij langzaam maar zeker te veranderen in positieve zin.

De aarde en de mensheid hebben zulke mensen hard nodig, hier en nu! Gelukkig zijn er nog mensen, die ondanks alle ogenschijnlijke verblindende ontwikkelingen in de maatschappij en de technologische vooruitgang, zich blijven interesseren voor de ontwikkeling van hun Innerlijk Inzicht, hun Zelfgnosis (hun zelfkennis). Maar belangstelling is niet genoeg: zij dient vertaald te worden in concrete feiten, in praktische zelfondervinding.

Het is onze taak om een weg te wijzen: de Weg van de Gnosis. Aan U, geachte lezer, uzelf te overtuigen dat dit een weg is voor U. Maar eerst zult u voor uzelf moeten uitmaken, wat uw doelstelling is, waar u naar toe wilt, wat u wilt bereiken. Niemand kan dit voor u doen.

In dit boek zullen we trachten om de doelstelling van de Gnosis te formuleren, evenals een aantal belangrijke begrippen en onderwerpen. We hopen dat u hier genoeg stof zult vinden om uzelf vragen te stellen, vragen die u op den duur ook antwoorden zullen opleveren in uw eigen leven, in uzelf! Dan zult u ontdekken (voor zover u dat niet reeds gedaan hebt), dat de Kennis der Eeuwen ook in u leeft! Zij dient echter wel 'afgestoft' of 'wakkergemaakt' te worden.

In dit eerste deel komen voornamelijk de Wetten in Kosmos, Natuur en Mens aan de orde. De werktechnieken van de Bewustzijnsrevolutie worden hier ook genoemd. Nadat u zich de basisbegrippen hebt eigen gemaakt, vindt u in de volgende boekdelen een verdieping van de werktechnieken/ als u zich tenminste verder wilt verdiepen in de Gnosis.

Bij de aanvang van een studie moet men een basis leggen, uitgangspunten en doelstellingen bepalen en begrippen afspreken. In dit boek worden de doelstelling en de basisbegrippen van de Gnostische Beweging uiteengezet. Daarom kan en moet dit gezien worden als een inleiding tot de studie van de Gnosis. Als de lezer hiervan uitgaat, zal dit werk hem ongetwijfeld van nut zijn.

Hier leggen we de basis, niet meer en niet minder. Sommigen zijn ongeduldig en willen gelijk met het 'grote werk' beginnen. Ze willen de onderste sporten van de geestelijke ladder overslaan omdat ze al zoveel weten en hebben meegemaakt, of omdat ze er al zoveel jaren mee bezig zijn. Maar een huis wordt gebouwd vanaf de fundering. Normaal gezien is het niet mogelijk om bij het dak te beginnen.

In de loop van de jaren hebben we vele aspiranten gezien, die als een raket uit de startblokken schoten, maar omdat ze de kleine details hadden verwaarloosd, konden ze -op het moment dat die kleine dingen nodig waren- zich niet handhaven op de Weg of echte vorderingen maken. We beperken uw vrijheid niet, geachte lezer, het is slechts een praktische ervaring die we met u willen delen: u kunt niet goed lezen of schrijven als u zich te weinig letters heeft weten eigen te maken.

Het zou dwaas zijn om een weg te volgen, zonder goed te weten wat het doel ervan is en waar die weg naar toe leidt. Maar het is ook belangrijk, geachte lezer, dat u bewust wordt van uw eigen doelstelling, want pas dan kun u een bewuste afweging maken van de weg van de Gnosis.

Neemt u dus de tijd en begin niet met een nieuw hoofdstuk eer u het vorige 'verteerd' en begrepen hebt. Dit is geen tijdschrift of krant die u in een keer moet uitlezen, omdat het morgen 'oud nieuws' is geworden! De meesters zeggen: 'Het is niet voldoende om te lezen of te bestuderen: je moet elk woord verteren, als een noot die je kraakt om de Kennis eruit te halen!' Pas als je het verteerd hebt, behoort het jou toe en kan niemand het je meer ontnemen in alle eeuwigheid.

De hier verzamelde teksten zijn het resultaat van het werk van velen. In de eerste plaats van meester Samael Aun Weor, grondlegger van de Gnostische Beweging. Hij gaf de eerste aanzet en hij liet zijn licht schijnen op het Pad van velen. Aan hem onze erkenning en dank, want met zijn Gnosis en zijn Licht wijst hij de weg naar ieders Zelf-gnosis.

In de tweede plaats van meester Rabolu, die -na het verscheiden van meester Samael in de Kerstnacht van 1977- over voldoende 'eigen Licht' beschikte om het werk te vervolgen. Bovendien bracht hij structuur aan in het te verrichten Werk, door de nadruk te leggen op de hoofdzaken en de bijzaken naar de achtergrond te verwijzen. Ook hem zijn wij dankbaar voor zijn Werk en het beschikbaar stellen van zijn Gnosis.

Maar zoals zij zelf vaak hebben benadrukt: de meester is een wegwijzer, niet meer en niet minder. Jezus van Nazareth formuleerde het zo: 'Maak u niet veel meesters, want er is er maar een: de Vader die in het Verborgene is'! Het belangrijkste is waar we zelf staan en hoe we een stap verder komen op de weg!

Maar er zijn meesters. Wie kan het ontkennen? Deze Waarheid is -net als elke waarheid- niet meer omdat zij aanvaard wordt, of minder omdat zij verworpen wordt, want zij is steeds wat zij is. Meesters zijn er altijd geweest, evenals 'pionnen' (beginners) en 'gezellen' (gevorderden), maar het belangrijkste is en blijft altijd: waar staan wij zelf?

Je moet ook nooit het paard met de ruiter verwarren. Niet de menselijke persoonlijkheid of het lichaam is de meester, maar de Godsvonk in het diepst van ziel en geest. Ieder mens is in zijn diepste Wezen een Godsvonk en hij heeft een lichaam, een persoonlijkheid, mentale vermogens enz. In een meester (geestelijk ontwikkelde mens) zijn de 'normale' menselijke vermogens en het goddelijke aspect op elkaar ingesteld. Bij de mens zonder ontwikkeling is dit (nog) niet het geval.

De levenstaak van de mens is dan ook, zich open te stellen voor de Godsvonk, geschikte kanalen te scheppen, zodat de
Godsvonk zich kan openbaren in hem. Iemand die dit bereikt, wordt meester genoemd. 'Meester' is de Godsvonk en nooit de menselijke kant, want deze blijft altijd menselijk. Het is onverstandig om haar op een voetstuk te plaatsen.

Er zijn altijd mensen geweest die met keihard werken de Godsvonk zijn genaderd, zoveel zelfs, dat die zich in hen kon uitdrukken (openbaren). Ieder mens draagt vanaf zijn geboorte een goddelijke Essentie in zich en deze kan ontwikkeld worden. Als de Essentie voldoende ontwikkeld is, kan de Wijsheid zich ook in hem openbaren. Als dit niet mogelijk zou zijn, waarvoor leven mensen dan eigenlijk? Of wat zoeken mensen in dit soort studies? Waarvoor zoveel inspanning?

De voorgangers wijzen de Weg, maar je moet die Weg zelf gaan om je eigen mogelijkheden vrucht te doen dragen. Het gaat om de Zelfgnosis, de Zelfkennis, maar we mogen best dankbaar zijn wanneer iemand de moeite neemt ons de Weg te wijzen.

Andermans kennis is altijd subjectief: pas wanneer iemand zich die kennis eigen maakt (door beleving en ondervinding), wordt het objectieve kennis (zelfkennis). Om deze reden zijn we niet alleen de meesters dankbaar, maar ook de medezoekers, want zij bieden ons met hun belangstelling een mogelijkheid om verder te komen op de Weg.

Hierbij drukken we ook onze dank uit aan de hele groep in Rotterdam en aan allen die in de loop van de tijd de lezingen hebben bijgewoond en hun bijdrage hebben geleverd op welke wijze dan ook.

Een bijzondere dank gaat daarnaast uit naar hen, die de voordrachten op de band hebben gezet en later hebben uitgewerkt, gecorrigeerd en overgetypt. Zonder hen was dit werk nooit tot stand gekomen.

U ziet het, geachte lezer, dit is het werk van velen! Hierin schuilt juist de kracht van de Gnosis en van de Gnostische Beweging. Het is een universele stroom, immer in beweging, een legioen van arbeiders in het Grote Werk van de Al-Vader.

Rotterdam, voorjaar 1987.

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorwoord.