Dimensies van Mens, Natuur en Kosmos

Inleidende onderwerpen in de Gnosis

Inleidende Studie tot de GNOSIS

 

                                

 

 

 

 

3. Natuur en Kosmos

3.1. De Hogere Dimensies

Naast de drie dimensies van de fysieke wereld- hoogte, lengte en breedte- herkent de GNOSIS, gebaseerd op de Wet van Zeven’, nog vier hogere dimensies: de vierde, de vijfde, de zesde en de zevende. Elk van deze hogere dimensies is in feite een zelfstandige wereld, in alles even concreet en reëel als de fysieke wereld, doch uitgestrekter en omvangrijker.

Met 'hogere dimensies of werelden' bedoelt de Gnosis geen abstractie, maar een proefondervindelijke werkelijkheid, weliswaar onzichtbaar voor de normale zintuigen, doch perfect zichtbaar voor de zintuigen en vermogens van de menselijke ziel, niet de vage en weinig zeggende 'vlakken’ van de diverse pseudo-esoterische en exoterische leringen.

Kijken we naar een tafel of een ander voorwerp, dan kunnen we gemakkelijk de lengte, breedte en de hoogte er van bepalen. Dit zijn de drie bekende dimensies van de fysieke wereld. Doch hoe lang staat die tafel daar? Hoelang geleden werd die tafel gemaakt? Dit aspect zouden we bij wijze van voorbeeld, een vierde dimensie kunnen noemen, een aspect dat wij niet met normale zintuigen kunnen waarnemen, maar die even werkelijk is als de eerste drie.

Alle voorwerpen, lichamen en hemellichamen hebben een vierdedimensie en een vijfde, enz. De wereld aarde die wij bewonen en ons eigen lichaam zijn geen uitzonderingen.

De vierde dimensie van de aarde is het beroemde Hof van Eden of Paradijs waar Adam en Eva (de mensen van het Lemurische of derde Wortelras) in volmaakt geluk leefden. De vierde dimensie van de mens bestaat uit het ‘etherische dubbel' of 'vitaallichaam'. Dit is het hogere gedeelte of onzichtbare helft van het fysieke lichaam, dat zich in de vierde dimensie bevindt.

De vijfde dimensie is de wereld van de dromen. De zesde dimensie wordt gevormd door de mentale en causale werelden, dat wil zeggen de wereld van de gedachten en de wereld van de oorzaken, deze zesde dimensie staat ook bekend als de 'hemelen' of het Devachan (regionen der gelukzaligheid) van de Hindoestanen. De zevende dimensie wordt gevormd door de spirituele werelden.

De hogere dimensies zijn bekend geweest in alle grote culturen van oost, west, noord en zuid. Voor diegenen, die over de vermogens van de hogere mens beschikken, zijn de hogere dimensies steeds een open boek geweest, waarin ze konden lezen.

Om de hogere werelden te kunnen onderzoeken, dient men uiteraard over de vermogens van de geestelijk ontwikkelde mens te beschikken. Het zal echter duidelijk zijn, dat men ook met mindere vermogens, zoals helderziendheid en helderhorendheid of zelfs in dromen, reeds enige aspecten van de hogere dimensies kan leren kennen, bestuderen en onderzoeken.

Op gezette tijden in de geschiedenis is er een levendig contact geweest tussen de fysieke wereld en de vitale of etherische wereld (de vierde dimensie) in het bijzonder.

Er zijn nog steeds plekken op aarde, waar er een soort toegang bestaat tot de vierde dimensie bijvoorbeeld de Bermuda-Drie-hoek in de Atlantische Oceaan voor de Amerikaanse kust tussen Bermuda, Porto Rico en de Bahamas. Daar zijn talloze schepen, vliegtuigen en personen verdwenen, vaak op klaarlichte dag en bij schitterend weer, doch zonder een enkel spoor achter te laten, zoals gewoonlijk wel het geval is bij gewone ongelukken.

In het verleden hebben ook veel mensen contact gehad met de Elementale Schepselen van de natuur, die ook bekend zijn als natuurgeesten (feeën, nimfen, elf en, kabouters, dwergen, water-, lucht-, aarde- en vuurgeesten enz. van de sprookjes). Gewoonlijk leven deze schepselen in de vierde dimensie, waarin ze zich terugtrokken toen de mensheid zich van de geestelijke Wijsheid afkeerde, gefascineerd door de stoffelijke omgeving.Tegenwoordig klinken al die verhalen ongeloofwaardig en kinderachtig, doch waar zijn al die sprookjes vandaan gekomen?

De geschriften van de Oude Volkeren, de Bijbel niet uitgezonderd, evenmin als de Griekse- en Romeinse klassieken, vermelden talloze gevallen van verschijningen en contacten met Natuurgeesten, ‘reizen in de geest’, 'genezingen op afstand', levitaties, verdwijningen, ‘lopen over water’ enz. Dit zijn allemaal verschijnselen van de vierde dimensie IN de fysieke wereld.

Toen de Spanjaarden Mexico veroverden en de Azteekse cultuur te vuur en te zwaard vernietigden", probeerden de Spaanse priesters de Azteekse medicijnmannen tot het Christendom te ‘bekeren’. Toen de Azteekse Wijzen hen echter hun bovennatuurlijke kunsten toonden door te leviteren (in de lucht zweven)voor hun stomverbaasde ogen, werden ze op gruwelijke wijze vermoord. Toch hadden zij slechts laten zien, dat zij heelgoed bekend waren met het Paradijs, de Hemelen, de Engelen en al die andere zaken, waar de Spaanse priesters hen van wilden overtuigen.

In de mens bestaan vermogens, die hem toestaan in de hogere dimensies te dringen, HIER en NU, op POSITIEVE en ZELFBEWUSTE wijze, vrijwillig en in leven, om vervolgens terug te keren in de fysieke wereld. Dat de sceptici! en de waanwijzen er om lachen, dat de fanatieke dogmatici het veroordelen, wat maakt het voor de WAARHEID uit? En wat kan dat ons in feite schelen?

 

De geleerde Einstein, toch niet de eerste de beste, zei in de jaren vijftig: 'Op de dag, dat de wetenschap zich serieus gaat toeleggen op het onderzoek van de vierde dimensie, zal er in tien jaar tijd grotere vooruitgang gemaakt worden, dan in de laatste vijftig jaar'.

 

3.2. Het Vitaallichaam

Fysiek lichaam en Vitaallichaam zijn verschillend, maar vullen elkaar aan tot een geheel. De een kan niet buiten de ander.Het fysieke lichaam is het gewone lichaam van vlees en bloed, dat zijn ontwikkeling begon in de moederschoot als een microscopische cel, tenslotte geboren werd en tot volwassenheid uitgroeide.

Het Vitaallichaam (ook wel bekend als etherisch dubbel of als Aura) wordt niet veel genoemd in het dagelijks leven, maar is niet minder belangrijk en reëel als het fysieke lichaam. Het is een energetisch spanningsveld, dat ons fysieke lichaam omvat, omringt en doordringt, en van leven, vitaliteit en warmte voorziet.

Het Vitaallichaam kan het beste vergeleken worden met de elektrische stroom die in een apparaat of motor dringt en deze als het ware 'tot leven roept' . Voor en na het inschakelen van de spanning is het dezelfde motor of hetzelfde apparaat, maar de werking is duidelijk anders. Elektrische stroom en fysieke apparaat vormen een geheel. Zonder het ene is het andere nutteloos.

Het etherische dubbel (Vitaallichaam) is geen ontdekking van onze dagen. Bij vele volkeren was er zelfs een benaming voor.Het is interessant om er enkele te noemen:

De Oude Egyptenaren noemden het fysieke lichaam KHA en het Vitaallichaam SAHOE.

De Oosterse Theosofie noemt het nog steeds Lingam Sarira.

De Christenen maakten vroeger onderscheid tussen 'vleselijk' (fysiek) en 'natuurlijk' (vitaal) lichaam. De filosofie achter deze naamgeving is de volgende: Onze ouders hebben ons het fysieke lichaam gegeven, Moeder Natuur verschafte ons het Vitaallichaam.

De Middeleeuwse geneesheer Theophrastus Bombastus van Hohenheim, alias Paracelsus, huisarts van Karel V, noemde het etherisch lichaam MUMMIA.

De beroemde filosoof Immanuel Kant uit Koningsberg sprak in de XIXde Eeuw over een NISUS FORMATIVUS, dat wil zeggen, de noodzakelijke basis of ‘levensbodem’ voor het fysieke lichaam. Deze levensbodem is het Vitaallichaam.

Tal van scholen en auteurs spreken over Vitaallichaam of Etherisch Dubbel. Met beide namen wordt precies hetzelfde bedoeld.

 

 

Verder met deel 2 van 2

 

Hoofdstuk 3: Dimensies van Mens, Natuur en Kosmos.

Deel 1 van 2